กรุณาเก็บเอกสารนี้เพื่อขอรับของที่ระลึกและชิพจับเวลา ในวันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. - 19.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

After payment, please keep the payment receipt and present it in exchange for your race kit at the pre-race registration on the 13th of January 2024 at 10 a.m. - 7 p.m. at the Golden Jubilee Convention Hall in Khon Kaen. Please check your registration status three days after you have paid.

การรับแทน : ให้นำหลักฐานที่น่าเชื่อถือในการมอบหมายให้รับแทนเช่นสำเนาบัตรผู้ให้รับแทน,ใบชำระค่าสมัคร,... และบัตรประชาชนผู้รับแทน+เบอร์โทรผู้รับแทน