จำนวนผู้สมัคร / Register

MiniHalfFull
จำนวนทั้งหมด / Total 7,000 4,100 2,900
จำนวนลงทะเบียน / Registered 7,259 4,068 2,863
คงเหลือ / Remain Closed Closed Closed
เมื่อชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหมายเลขวิ่ง / BIB ภายใน 3 วันทำการ กรุณาเก็บหลักฐานไว้ตรวจสอบ หากพ้นกำหนดนี้กรุณา "แจ้งปัญหา (Contact Support)"
The payment is completed. BIB number is displayed within 3 working days. If this is over, please contact "แจ้งปัญหา (Contact Support)".

และ/หรือ
and/or