เมื่อชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหมายเลขวิ่ง / BIB ภายใน 3 วันทำการ กรุณาเก็บหลักฐานไว้ตรวจสอบ หากพ้นกำหนดนี้กรุณา "แจ้งปัญหา (Contact Support)"
The payment is completed. BIB number is displayed within 3 working days. If this is over, please contact "แจ้งปัญหา (Contact Support)".

และ/หรือ
and/or

การรับแทน : ให้นำหลักฐานที่น่าเชื่อถือในการมอบหมายให้รับแทนเช่นสำเนาบัตรผู้ให้รับแทน,ใบชำระค่าสมัคร,... และบัตรประชาชนผู้รับแทน+เบอร์โทรผู้รับแทน