ลงทะเบียนเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ / Fun Run

หมายเหตุ :

 • - สมัครคนเดียวสามารถระบุจำนวนเสื้อได้หลายตัว
 • - เสื้อ 1 ตัว จะได้รับป้ายวิ่ง 1 ใบ

Note :

 • - A single individual applicant can specify multiple shirt quantities.
 • - For 1 shirt, you will receive 1 race bib.
ค่าสมัคร 300 บาท / The registration fee is 300 baht.
 • การนับอายุนักวิ่งให้คำนวณจาก ปี พ.ศ.2567 ลบด้วยปี พ.ศ.ที่เกิด
 • การเปลี่ยนข้อมูลโดยนักกีฬาคนเดิม เช่น การเปลี่ยนจากระยะไกลเป็นระยะใกล้ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใดๆ แต่การเปลี่ยนจากระยะใกล้เป็นระยะไกล ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 50 บาท และส่วนต่างราคาค่าสมัครที่เพิ่มขึ้น
 • การเปลี่ยนข้อมูลซึ่งมีการเปลี่ยนตัวนักวิ่งและหรือข้อมูลการวิ่ง สำหรับ 3 ประเภท คือ มาราธอน ฮาล์ฟฯ และมินิฯ ต้องเสียค่าธรรมเนียม 200 บาท
 • การเปลี่ยนประเภทวิ่งทำได้เฉพาะระหว่างประเภทมาราธอน ฮาล์ฟฯ และมินิฯ เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนข้ามไปที่ประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ


 • A runner's age is calculated from B.E. 2567 minus the year of birth.
 • The change of information of the same runner such as changing the distance from long to short does not require any additional fee. However, the change from a short to a long distance requires an additional fee of 50 baht on top of the difference of application fee that increases.
 • The change of a runner or the running information for the three types: Marathon, Half Marathon and Mini Marathon requires a fee of 200 baht.
 • The change of running types can be made within the Marathon, Half Marathon and Mini Marathon types only; change to the Health and Fun Run is not allowed.