เมื่อชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหมายเลขวิ่ง / BIB ภายใน 3 วันทำการ กรุณาเก็บหลักฐานไว้ตรวจสอบ หากพ้นกำหนดนี้กรุณา "แจ้งปัญหา (Contact Support)"
The payment is completed. BIB number is displayed within 3 working days. If this is over, please contact "แจ้งปัญหา (Contact Support)".

และ/หรือ
and/or

การรับแทน : ให้นำหลักฐานที่น่าเชื่อถือในการมอบหมายให้รับแทนเช่นสำเนาบัตรผู้ให้รับแทน,ใบชำระค่าสมัคร,... และบัตรประชาชนผู้รับแทน+เบอร์โทรผู้รับแทน

กรุณาเก็บเอกสารนี้เพื่อขอรับของที่ระลึกและชิพจับเวลา ในวันที่ 27-28 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. - 19.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

After payment, please keep the payment receipt and present it in exchange for your race kit at the pre-race registration on the 27th and 28th of January 2023 at 10 a.m. - 7 p.m. at the Golden Jubilee Convention Hall in Khon Kaen. Please check your registration status three days after you have paid.